Prispevki

Vključenost v ukrepe PRP

 

 

 

Naziv aktivnosti: Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep 10)

Cilji: Zmanjšati vplive kmetovanja na okolje

Pričakovani rezultati: Ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.

 

OPERACIJA POLJEDELSTVO IN ZELENJADARSTVO

Operacija »Poljedelstvo in zelenjadarstvo« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks. K izboljšanju stanja tal in voda prispeva z izboljšanjem rodovitnosti in strukture tal, povečevanjem mikrobiološke aktivnosti tal, varovanjem tal pred škodljivimi vplivi vremena (zaskorjenost, izguba vlage, erozija), fitosanitarnimi učinki (manjša zapleveljenost, manjša prisotnost škodljivcev in povzročiteljev bolezni) ter preprečevanjem izpiranja hranil v podtalje.

 

OPERACIJA VINOGRADNIŠTVO

Operacija »Vinogradništvo« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks. Namenjena je ohranjanju in izboljšanju lastnosti in rodovitnosti tal z nadzorovano uporabo gnojil in fitofarmacevtskih sredstev, prispeva pa tudi k zmanjševanju erozije in izpiranja hranil.

 

OPERACIJA VODNI VIRI

Operacija »Vodni viri« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks in se izvaja na prispevnih območjih vodnih teles površinskih voda in območjih vodnih teles podzemne vode iz Načrta upravljanja voda. Namenjena je ohranjanju ali izboljšanju kakovosti vodnih virov, prispeva pa tudi k ohranjanju in izboljšanju lastnosti in rodovitnosti tal.

 

OPERACIJA OHRANJANJE RASTLINSKIH GENSKIH VIROV, KI JIM GROZI GENSKA EROZIJA

Operacija »Ohranjanje rastlinskih genskih virov, ki jim grozi genska erozija« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks in je namenjena varovanju in ohranjanju izvirnih lastnosti ter genske variabilnosti avtohtonih in tradicionalnih sort žit, koruze, krompirja, oljnic, krmnih rastlin, zelenjadnic, hmelja, sadnih rastlin in vinske trte.

 

Naziv aktivnosti: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13)

Cilji:    Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).

Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

 

 http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

www.program-podezelja.si/

 

Naziv aktivnosti: Podpora iz naslova podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

Sandi Fleisinger je za vzpostavitev kmetije in  za zagon dejavnosti na svoji kmetiji prejela sredstva  iz  naslova podukrepa 6.1. »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete«iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020. Finančna pomoč »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete« je sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

POVZETEK:

Sandi Fleisinger je pridobil finančno pomoč iz naslova podukrepa 6.1. »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete«. Zavezal se je, da bo na prevzeti kmetiji opravljala kmetijsko dejavnost v skladu z načrtovanimi cilji do konca leta 2018.

 

GLAVNE DEJAVNOSTI:

Kmetija, ki jo je prevzela Sandi, je usmerjena v vinogradniško, poljedelsko in živinorejsko proizvodnjo, od živali redijo prašiče in damjake, vključeni pa so tudi v kmetijsko okoljske ukrepe KOPOP. Na kmetiji imajo registriranih tudi več dopolnilnih dejavnosti, med njimi tudi izletniško turistično kmetijo. Mladi prevzemnik si bo prizadeval še naprej širiti kmetijo v vseh proizvodnih smereh, tako kot je to bilo do sedaj.

 

CILJI:

Sofinanciranje mejnikov in razvojnih ciljev: Nakup nove ali rabljene kmetijske mehanizacije ter strojne in transportne opreme, nakup nove ali rabljene kmetijske mehanizacije ter strojne in transportne opreme, nakup nove ali rabljene specialne kmetijske mehanizacije za mehansko zatiranje plevelov in škodljivih organizmov ter specialne kmetijske mehanizacije za konzervirajočo obdelavo tal in specialno obdelavo tal, nakup nove ali rabljene kmetijske mehanizacije in strojne opreme, namenjene manjši porabi fitofarmacevtskih sredstev, nakup nove ali rabljene kmetijske mehanizacije in strojne opreme, namenjene manjši porabi mineralnih gnojil in vključitev v podukrep Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti.

 

PRIČAKOVANI REZULTATI:

- Povečan obseg in raznovrstnost pridelave na kmetiji.

- Višji prihodek in dohodek na kmetiji.

 

Za optimalno delovanje spletne strani uporabljamo piškotke.

- podrobne informacije..

- pravna podlaga (ZEKom-1)

- smernice informacijskega pooblaščenca

  Sprejemam piškotke.
EU Cookie Directive Module Information